Reklamacja

Aonesta

​​

 1. Polityka reklamacji firmy Aonesta sp. z o.o. obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje do których importer dostarcza produkty.

 2. Importer gwarantuje, że Produkty dostarczone na podstawie zamówienia będą wolne od wad i będą w pełni zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami uzgodnionymi pomiędzy stronami przed importem.

 3. W okresie gwarancji Importer ponosi odpowiedzialność za różnice ilościowe w dostarczonych wyrobach. Szczegółowe warunki dotyczące okresu i zakresu odpowiedzialności za produkty konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne ujęte są w Warunkach Gwarancji każdego urządzenia z osobna.

 4. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasad, standardów, norm, praktyk i specyfikacji dotyczących Wyrobów dostarczonych przez Importera a w szczególności zasad transportu, składowania, magazynowania i używania. 

 5. Usterki będące przedmiotem uzasadnionej reklamacji, będą usunięte przez producenta w terminie do 90 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy.

 6. Koszty naprawy i serwisowania urządzeń importowanych na życzenie Zamawiającego, w tym koszty wysyłki i/lub dostawy oraz dojazdu serwisanta, pokrywa Zamawiający. Standardowy koszt dojazdu serwisanta do Zamawiającego to 69 gr. netto za kilometr. Koszt dojazdu kalkulowany jest na podstawie sumy przejechanych kilometrów z siedziby Aonesta w Koronowie, do Zamawiający (w obie strony).

 7. Wady lub niezgodności powinny być odnotowane w stosownym dokumencie, co winno być połączone ze sporządzeniem protokołu podpisanego przez przewoźnika oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiający. 

 8. W przypadku wad ukrytych, Zamawiający powinien złożyć reklamację na piśmie w ciągu 14 dni od daty, w której wady się ujawniły. 

 9. Importer zbada reklamację złożoną przez Zamawiający w terminach wynikających z zapisów kontraktowych lub obowiązujących przepisów prawnych, chyba, że z uzasadnionych względów technicznych nie będzie to możliwe.

 10. Importer nie ponosi odpowiedzialność z tytułu złożonej reklamacji za produkty importowane z krajów poza Unią Europejską (EU), a odpowiedzialność ta jest ograniczona tylko do wsparcia technicznego.

 11. Zamawiający powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej. Zamawiający i Importer muszą współpracować przy badaniu każdej reklamacji, w celu ustalenia jej przyczyny. Importer będzie rozpatrywał reklamacje związane ze zobowiązaniami gwarancyjnym tylko w okresie gwarancji.

 12. Wadami w rozumieniu polityki reklamacji nie są w szczególności wady wynikłe z naturalnego zużycia, użycia niezgodnego z ich przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami obsługi lub standardowymi praktykami.

 13. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej odpowiedzialność Importera nie obejmuje korzyści, które Zamawiający mógłby uzyskać, lub utraty danych gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła.

 14. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia gwarancji i nie ustanawiają nowego terminu gwarancyjnego dla produktu.

 15. Gwarancja na urządzenia wynosi 24 miesiące dla osób fizycznych (Paragon) lub 12 miesięcy, w przypadku zakupu na firmę (fakturę VAT).

 16. Zamawiający ma możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji w dzień dostawy lub przed planowaną dostawą. Koszt przedłużenia gwarancji zależny jest od rodzaju urządzenia (produktu).

 17. Przedłużenie gwarancji jest usługą odpłatną, która wiąże się z dodatkową opłatą za roczny serwis urządzenia.

 18. Standardowo jest to okres 12 miesięcy dla firm oraz 24 miesiące dla osób fizycznych.

 19. Brak wykonania rocznego serwisu urządzenia jest równoznaczne z natychmiastowym anulowanie przedłużonej gwarancji.

 20. Zamawiający może odpłatnie przedłużyć gwarancję o kolejne 12-24 miesięcy.

W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą pod adresem email info@aonesta.pl 

 

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura vat, którą Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem oraz wypełniony formularz reklamacji.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie

​​